Congres Voorwaarden

1.Inschrijving
U kunt zich alleen schriftelijk aanmelden voor een congres. Hetzij door het ondertekend retourneren van de aankondigingbrief met vermelding van uw telefoonnummer of via e-mail de website www.svs-bv.nl. Bij inschrijving geeft men aan, dat men akkoord gaat met deze congresvoorwaarden.
a. Na inschrijving van de deelnemer geldt de volgende wettelijke regeling: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

 2.Kosten
De inschrijvingskosten zijn ..... voor de gehele dag.

Bij voorinschrijving voor een door SVS-Bv aangegeven datum kan er korting worden gegeven.

Voor studenten geldt € korting  (studenten die een basisopleiding volgen met overlegging van studentenkaart)

3.Aantal toe te laten congresgangers
Het maximaal aantal deelnemers wordt door SVS-bv vastgesteld.

4.Certificering
Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een certificaat als bewijs van deelname, met daarop vermeld het aantal toegekende punten van de cie. Deskundigheidsbevordering van de beroepsverenigingen.

5.Geheimhouding

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten.
De congresganger is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van het congres worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als arts/therapeut direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.
a Alle informatie die door klanten/congresganger  verstrekt wordt is vertrouwelijk voor
het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
b. Alle documentatie zal voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

6.Aansprakelijkheid
SVS-bv is niet aansprakelijk voor geleden schade, een en andere opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzorgen van het congres of voor praktijktoepassingen van hetgeen u in het congres wordt meegedeeld noch voor eventuele gevolgschade.

7.Gebruik congresmateriaal
Het aan u ter beschikking gestelde congresmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de congres zijn gesteld.

8.Betalings- en annuleringstermijn
a. Na inschrijving voor het congres wordt de factuur verzonden. Deze factuur is tevens een bevestiging van deelname. U dient deze factuur binnen 14 dagen na datering te voldoen.

B .Annulering zal uitsluitend schriftelijk kunnen gebeuren

c. Bij annulering na 10 dagen na aanmelding bent u 20%  van de inschrijvingskosten verschuldigd als administratie kosten. Bij berekening van administratie kosten zal geen rekening gehouden worden met voorinschrijving.

d.Bij annulering binnen 20 dagen voor aanvang van het congres wordt geen restitutie meer verleend.Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren.

e.
Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het congresgeld  zal na drie maanden door SVS-bv een incassobureau ingeschakeld worden, waarbij de daaraan verbonden  kosten zullen worden doorberekend aan debiteur.

 

Hier aanmelden congres

 

Somers Voet Service BV - Een aanwinst voor uw praktijk